51.33517 12.389574 Dorint Hotel Leipzig 1579507
51.3498153 12.3721819 KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig 1892049
51.34063 12.36466 Haus Leipzig 3027780
51.3435792 12.3837297 Victor's Residenz Hotel Leipzig 4519841
51.28147 12.42834 Hotel Atlanta International Leipzig 7091442
51.3444 12.371399 Hotel Fürstenhof Leipzig 8183163